عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1371/3/6

بلامانع بودن ورود و ترخيص 35 دستگاه كاميون ماك مستعمل توسط شركت خدمات بازرگاني خير كرمان

1371.03.06 ـ .9169ت97ه ـ 1371.03.16 ـ 286
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.6 بنا به درخواست استانداري كرمان و موافقت وزارت صنايع سنگين، و به استناد بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه‌سال 1371 كل كشور تصويب نمود:
‌ورود و ترخيص 35 دستگاه كاميون ماك مستعمل مدل 1988 (‌موضوع نامه شماره 10313 مورخ 1371.3.5 وزارت صنايع سنگين) توسط شركت خدمات‌بازرگاني خير كرمان با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع مي‌باشد.