عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :17124
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1382/09/19
  • شماره ابلاغ :1562/01/444                                        
  • تاریخ ابلاغ :1382/6/27
  • تعداد مواد:35
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ رئيس قوه قضائيه مورخ 1382

آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري

روابــــط صریـــــــــح
روابط تنقیحی