عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره دستور اجرا :9452
  • تاریخ دستور اجرا :1339/3/30
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت کشور]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي مورخ 1339/2/20
مصوبه‌‌ مجلس سنا مورخ 1339/3/11

‌قانون راجع به جدول جديد انتخابات مجلس شوراي ملي