عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :12755
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1316/09/9
  • تعداد مواد:26
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي مورخ 1316/8/16

قانون تقسيمات كشور و وظايف فرمانداران و بخشداران

‌ماده 1 ـ كشور ايران مطابق نقشه و صورت ضميمه به شش استان و پنجاه شهرستان تقسيم [...ادامه]

‌ماده 2 ـ استانهاي كشور و شهرستانهاي تابعه آنها عبارتند از: 1 ـ استان شمال غرب كه تشكيل مي‌شود [...ادامه]

‌ماده 3 ـ هر استان در تحت اداره يك نفر استاندار قرار داده مي‌شود كه در حدود [...ادامه]

‌ماده 4 ـ هر شهرستان را يك نفر فرماندار و هر بخش را يك نفر بخشدار [...ادامه]

‌ماده 5 ـ استاندار از بين مستخدمين رسمي دولت به موجب پيشنهاد وزارت داخله و فرمان همايوني [...ادامه]

‌ماده 6 ـ فرماندار از بين مستخدمين رسمي دولت با پيشنهاد استاندار به وزارت داخله و فرمان همايوني منصوب [...ادامه]

‌ماده 7 ـ بخشدار از بين مستخدمين رسمي دولت به پيشنهاد فرماندار و موافقت استاندار و [...ادامه]

‌ماده 8 ـ ده‌دار از بين ساكنين بخش به پيشنهاد بخشدار و حكم فرماندار تعيين مي‌شود. [...ادامه]

‌ماده 9 ـ كدخدا از بين ساكنين دائمي ده يا دهات به معرفي مالك و به پيشنهاد [...ادامه]

‌ماده 10 ـ فرمانداران در حدود قوانين داراي وظايف ذيل هستند كه در تحت نظر و [...ادامه]

‌ماده 11 ـ فرماندار نماينده دولت و رياست عاليه به كليه ادارات كشوري شهرستان دارد و [...ادامه]

‌ماده 12 ـ فرماندار قوانين و مقررات عمومي را در هر شهرستان به اطلاع اهالي خواهد رسانيد. [...ادامه]

‌ماده 13 ـ فرماندار قوانين و مقررات را در قسمت مربوط به دواير تابعه خود مستقلاً [...ادامه]

‌ماده 14 ـ فرماندار مي‌تواند در قلمرو مأموريت خود به شكايات مردم وارسي كند و اگر [...ادامه]

‌ماده 15 ـ مأمورين شهرباني و امنيه مكلف هستند حوادث و اتفاقات محلي را به فرماندار اطلاع [...ادامه]

‌ماده 16 ـ فرماندار مكلف است اقلاً سالي دو نوبت به قلمرو مأموريت خود سركشي نموده [...ادامه]

‌ماده 17 ـ فرماندار مي‌تواند در امور فلاحتي با مشورت اداره مربوطه و اوضاع اجتماعي شهرستان و [...ادامه]

‌ماده 18 ـ شوراي اداري شهرستان تحت رياست فرماندار تشكيل و مركب خواهد بود از معاون فرماندار [...ادامه]

‌ماده 19 ـ استاندار موظف است در كليه موارد از گزارشات فرمانداران وزارت داخله و وزارت‌خانه‌ها [...ادامه]

‌ماده 20 ـ كليه وظايفي كه بر عهده فرمانداران محول است بخشداران همان وظايف را در بخش [...ادامه]

‌ماده 21 ـ در هر بخش شوراي بخش تشكيل مي‌شود از بخشدار و رؤساي امور كشوري [...ادامه]

‌ماده 22 ـ فرمانداران و بخشداران يك نفر از بين ساكنين حوزه مأموريت خود به سمت [...ادامه]

‌ماده 23 ـ شرايط انتخاب دهداران و كدخدايان و وظايف آنها را وزارت داخله به موجب نظامنامه [...ادامه]

‌ماده 24 ـ وزارت داخله مجاز است از تاريخ تصويب اين قانون تا آخر سال 1316 [...ادامه]

‌ماده 25 ـ وزارت داخله براي اصلاحاتي كه در تشكيلات فعلي خود لازم مي‌داند مجاز است [...ادامه]

‌ماده 26 ـ قانون تشكيلات ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 14 ذيقعده 1325 قمري و [...ادامه]

[امضاء] ‌اين قانون كه مشتمل بر بيست و شش ماده و صورت ضميمه است در [...ادامه]

صورت ضميمه تقسيمات كشور استان               شهرستان مركز استان شمالغرب:   1ـ خوي   1ـ خوي قطور خوي 2ـ ماكو ـ بيجيك قره‌قويونلو چاي پاره ماكو 3ـ چالدوران. اواچيق. سكمن‌آباد قراعيني 4ـ چاي [...ادامه]

روابــــط صریـــــــــح