عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

[امضاء]

آيين‌نامه فوق مشتمل بر چهار ماده در تاريخ روز يكشنبه دوازدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت كميسيون بهداري مجلس شوراي ملي و‌در جلسه روز شنبه بيست و پنجم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت كميسيون بهداري مجلس سنا به استناد تبصره 3 ماده 8 و تبصره ذيل‌ماده 9 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي به تصويب رسيد.
نايب رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس حيدرعلي ارفع