عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 4 ـ

درآمد حاصل از صدور پروانه‌ها براي توسعه و تكميل آزمايشگاههاي مواد غذايي و تأمين كادر فني و تمام وقت كردن آزمايشگاهها طبق‌بودجه‌اي كه به پيشنهاد اداره كل نظارت بر مواد غذايي به تصويب وزارت بهداري مي‌رسد به مصرف خواهد رسيد.