عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 3 ـ

تميز بين كارگاه و كارخانه‌هاي مشمول قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي طبق نظر كميسيوني خواهد بود مركب از‌نمايندگان وزارت بهداري وزارت اقتصاد، وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي كه در وزارت بهداري تشكيل‌مي‌گردد.

روابــــط صریـــــــــح