عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 2 ـ

وزارت بهداري نوع فرآورده‌ها و بسته‌بندي و همچنين كارخانجات و كارگاههاي مشمول قانون را به ترتيب اهميت بهداشتي و به تدريج كه‌سازمان نظارت و كنترل بر مواد غذايي و آرايشي آماده مي‌شود براي اطلاع عموم آگهي خواهد كرد.

روابــــط صریـــــــــح