عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 1 ـ

مراكز ساخت و يا تهيه و يا نگهداري مواد مشمول ماده 8 و ماده 9 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي به شرح زير تعيين‌مي‌گردد:
1 ـ مواد خوردني و آشاميدني
‌الف ـ فرآورده‌هاي گوشتي.
ب ـ فرآورده‌هاي ماهي و پرندگان.
ج ـ شير و فرآورده‌هاي آن.
‌د ـ غذاهاي تقويتي.
ه ـ ـ فرآورده‌هاي انواع ميوه.
‌و ـ فرآورده‌هاي سبزيهاي خوردني.
‌ز ـ انواع چربيها و روغنهاي خوراكي.
ح ـ فرآورده‌هاي غلات.
ط ـ انواع شيريني و قند.
ي ـ نوشابه‌هاي‌الكلي و غيرالكلي.
ك ـ شربتها و ترشيها و فرآورده‌هاي آنها.
ل ـ چاي و كاكائو و قهوه و مشابهين و فرآورده‌هاي آنها.
2 ـ مراكز تهيه و ساخت مواد آرايشي و بهداشتي:
‌الف ـ مواد آرايشي و تقويت‌كننده‌ها.
ب ـ مواد بهداشتي و تنظيفي.
ج ـ گندزداها و حشره‌كش‌ها.
3 ـ متفرقه:
‌الف ـ ظروف و بسته‌بندي مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و مراكز ساخت آنها.
ب ـ مراكز نگهداري مواد خوردني و آشاميدني و سردخانه‌ها.
ج ـ اسباب بازي كودكان و مراكز تهيه و ساخت آنها.
‌د ـ ظروف تهيه و توليد و ساخت و پخت مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي.

روابــــط صریـــــــــح