عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1351

نظر اداره حقوقي مورخ 18/9/1351

نظر اداره حقوقي

نظر اداره حقوقي مورخ 5/12/1351

نظر اداره حقوقي مورخ 16/1/1351

نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي مورخ 8/6/1351

نظر اداره حقوقي مورخ 26/12/1351

نظر اداره حقوقي مورخ 29/9/1351

نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي اختصاصي سال 1351

نظر کميسيون مشورتي جزاي اختصاصي سال 1351

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري سال 1351

نظر کميسيون مشورتي جزاي اختصاصي مورخ 8/7/1351

نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي سال 1351

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري سال 1351

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري سال 1351

نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي سال 1351

نظر کميسيون جزاي اختصاصي سال 1351

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري سال 1351

نظر اداره حقوقي مورخ 20/6/1351

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري سال 1351

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري سال 1351

نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي مورخ 1/6/1351

نظر اداره حقوقي مورخ 6/9/1351

نظر اداره حقوقي مورخ 12/12/1351

نظريه کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي سال 1351

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري سال 1351

نظريّه 205/111/51 ـ 5/7/1351 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه

نظريّه بدون شماره ـ 15/4/1351 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

ترتيب رسيدگي پژوهشي در مورد تصميمات دادگاه حمايت خانواده

اجراي احكام ايران در كشورهاي خارجي

رسيدگي و صدور حكم پس از اجراي نيابت قضايي و اعاده پرونده

پرداخت دستمزد كارشناس از طرف واخواه

تكليف دادگاه استان پس از فسخ قرار رد دعوي

مطالبه خسارت تأخير تأديه در جريان دادرسي‌، خسارت تأخير تأديه تا زمان صدور و اجراي حكم،‌ قابليت پژوهش و فرجام حكم خسارت تأخير تأديه، لزوم متابعت از حكم مختومه اصلي در رسيدگي به خسارت تأخير تأديه

تكليف شكايت تصرف عدواني در دادسرا در صورت مراجعه شاكي به دادگاه

اثر تعهد مستاجر بر تخليه ملك نزد بازپرس، تعهد خلاف قانون

اثر شرط افزايش اجاره بها در صورت عدم تخليه ملك

حق كسب و پيشه در مورد مطب

نظريّه 6267/7 ـ 14/12/1351 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: نظر به اين كه قسمت اخير ماده 1 قانون مربوط به اراضي ساحلي[*1] مقرر داشته است [...ادامه]

‌قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 122 مربوط به سياست اشتغال

‌قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 19 مربوط به تساوي رفتار نسبت به كارگران‌داخلي و خارجي از لحاظ جبران خسارات ناشي از حوادث كار

قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 100 مربوط به تساوي اجرت كارگران زن و‌كارگران مرد در قبال كار هم ارزش

‌قانون افزايش سرمايه بانك رهني ايران

‌قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 14 مربوط به استراحت هفتگي در مؤسسات‌صنعتي

اصلاح بودجه سال 1351 شركت سهامي چاي ايران کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در جلسه روز شنبه 16/2/51 تقاضاي نخست وزيري را [...ادامه]

‌قانون موافقتنامه حفظ نباتات و قرنطينه نباتي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي روماني

‌قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 95 مربوط به حمايت از مزد

‌قانون پرداخت هزينه‌هاي احداث سد ارس از محل مانده 35 ميليون روبل اعتبار موضوع موافقتنامه ايران و شوروي راجع‌به همكاري اقتصادي و فني

‌قانون تبديل سازمان مستقل چاپخانه دولتي ايران و سازمان روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران به شركت سهامي

قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور

قانون توسعه صنعت گاز

‌قانون تعميم قانون پرداخت كمك كرايه مسكن افسران، همافران، درجه‌داران و همرديفان ارتش شاهنشاهي درباره‌ژاندارمري و شهرباني كل كشور

‌قانون موافقتنامه همكاري علمي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي روماني

‌قانون پرداخت مطالبات تعهد شده مربوط به بستانكاران حاجيه ربابه معمارزاده

‌قانون الحاق يك تبصره به قانون ارزش گواهينامه فارغ‌التحصيلان آموزشگاه‌هاي رانندگي و مكانيكي ارتش مصوب سال1335

‌قانون الحاق يك تبصره به جزء 5 بند (‌د) ماده 15 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي

‌قانون تبديل بنگاه كل دارويي ايران به شركت سهامي

‌قانون الحاق يك تبصره به ماده 2 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي

‌قانون تشديد مجازات كبوترپراني

‌قانون توافق بين دولت ايران و شركتهاي نفتي در مورد عوارض بندري

‌قانون الحاق يك تبصره به ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني

‌قانون تفريغ بودجه سال 1346 كل كشور

قانون الحاق يك تبصره به ماده 31 قانون خدمت وظيفه عمومي

‌قانون اجراي تعرفه گمركي در مورد ساعت و قلم خودنويس

‌قانون تشكيل شركت سهامي خدمات ماشينهاي محاسب الكترونيكي

‌قانون اصلاح مواد 24 و 25 اساسنامه سازمان بهداشت جهاني

قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون خدمات اجتماعي زنان

قانون قرارداد بين كشورهاي منطقه خليج فارس و شركتهاي نفتي در مورد تعيين بهاي نفت خام

قانون موافقتنامه اصلاحي مربوط به تأسيس مؤسسه بين‌المللي روشهاي سوادآموزي بزرگسالان بين دولت شاهنشاهي‌ايران و يونسكو

قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي

‌قانون اصلاح تبصره 2ماده 73 قانون‌ محاسبات عمومي مصوب 1349

‌قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قوانين مربوط به شهرداري و نوسازي و عمران شهري

‌قانون واگذاري هشتاد هزار متر مربع از اراضي كلاك و خلج‌آباد به وزارت آموزش و پرورش

‌قانون الحاق يك تبصره به ماده 96 قانون محاسبات عمومي

‌قانون انتقال عرصه و اعيان انبارها و زمين متعلق به سازمان غله كشور به شركت چاي ايران

‌قانون تشكيل گارد صنعت نفت

اصلاح بعضي از مواد قانون تشكيل انجمنهاي شهرستان و استان

‌قانون اصلاح جداول اعتبارات سنواتي و ساير جداول پيوست برنامه عمراني چهارم كشور

‌قانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران به كنوانسيون بين‌المللي حفظ نباتات

‌قانون پولي و بانكي كشور

قانون الحاق دولت ايران به معاهده واحد مواد مخدر 1961 نيويورك

قانون شمول قانون بيمه‌هاي اجتماعي و بازنشستگي و تعاون افزارمندان كارگاه‌ها و كارخانجات ارتش درباره افزارمندان‌بازنشسته يا معلول و مستمري‌بگيران آنان

‌قانون تفريغ بودجه سال 1348 كل كشور

‌قانون تفريغ بودجه سال 1347 كل كشور

‌قانون تفريغ بودجه سال 1344 كل كشور

‌قانون تفريغ بودجه سال 1345 كل كشور

‌قانون انتقال نيروي پايداري به ژاندارمري كل كشور

‌قانون تأمين آموزش فرزندان كارگران

‌قراردادهاي منعقد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ميتسويي و شركاء و شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت‌كابوت و بانك توسعه صنعتي و معدني ايران

قانون قبول ترتيبات دائمي كنسرسيوم بين‌المللي استفاده از ماهواره‌هاي مخابراتي

‌قانون اجازه وكالت دادگستري به افسران قضايي ليسانسيه حقوق بازنشسته نيروهاي مسلح شاهنشاهي

‌قانون پروتكل‌هاي اصلاحي كنوانسيون بين‌المللي هواپيمايي كشوري شيكاگو

‌اصلاح قانون نظام صنفي

‌قانون اصلاح بند 4 ماده 3 قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت

‌قانون تقسيط بدهي بدهكاران خالصه و معافيت از پرداخت زيان ديركرد و خسارات متعلق

قانون پروتكل الحاقي به قراردادهاي بين‌المللي حمل و نقل كالا و مسافر و توشه به وسيله راه‌آهن

قانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران به قرارداد گمركي ترانزيت بين‌المللي كالاها

‌قانون موافقتنامه همكاري فني و كشاورزي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري مردم بلغارستان

قانون اجازه تصويب اسناد مصوبه كنگره پستي جهاني توكيو منعقده در سال 1969

قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري به زارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي

‌قانون اصلاح ماده 113 قانون اصلاح قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي

قانون اجازه تحصيل مبلغ چهل ميليارد ريال وام يا اعتبار جهت تقويت نيروهاي دفاعي كشور

‌قانون تعيين و حفاظت علائم و نشانه‌هاي زميني مربوط به نقشه‌برداري و تحديد حدود و حريم

‌قانون تقسيم عرصه و اعيان باغات مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بين مالكان و زارعان مربوط

‌اصلاح قسمتي از تعرفه حقوق و عوارض بندري منضم به قانون تأسيس سازمان بنادر و كشتيراني

‌قانون پروتكل درباره حفاظت و نگهداري و تعمير و بازرسي و تجديد و نصب مجدد علائم مرزي در سرحدات ايران و‌تركيه

قانون تشكيل سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و انحلال شركت سهامي فروشگاه فردوسي

‌قانون مجازات اخلال‌كنندگان در تأسيسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور

‌قانون متمم بودجه سال 1351 كل كشور

قانون تأمين اعتبارات مسكن و تشويق خانه‌سازي

‌قانون تفريغ بودجه سال 1350 مجلس شوراي ملي

‌قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333

‌قانون الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون ايمني راهها مصوب 7/4/1349

قانون الحاق ماده 10 مكرر و دو تبصره به قانون تملك آپارتمانها

‌قانون اصلاحات وارده بر ماده 61 منشور ملل متحد دائر به ازدياد عده اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل‌متحد

‌قانون اصلاح ماده 3 قانون اجراي برنامه نوسازي عباس‌آباد

‌قانون موافقتنامه همكاري براي استفاده صلح‌جويانه از انرژي اتمي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت كانادا

‌قانون اصلاح قانون واگذاري اراضي و ابنيه دولتي به مؤسسات خيريه و درماني مصوب اسفند 1343

‌قانون برنامه عمراني پنجساله پنجم

قانون اصلاح قانون افزايش مستمريهاي بعضي از مشمولين قانون بيمه‌هاي اجتماعي

‌قانون منشور كنفرانس اسلامي

‌قانون قرارداد الحاقي به قرارداد بين شركت ملي نفت ايران و شركت پان‌امريكن پتروليوم كورپوريشن (‌شركت نفت اموكو‌ايران)

قانون برنامه و بودجه كشور

‌قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم

قانون اصلاح ماده 2 قانون تأسيس شركت سهامي هواپيمايي ملي ايران و مقررات بهره‌برداري هوايي كشوري

‌قانون اصلاح قانون امور استخدامي وزارت امور خارجه مصوب خرداد 1348

‌قانون الحاق يك تبصره به قانون تأسيس شركت واحد اتوبوسراني در شهرها مصوب بهمن ماه 1331

قانون تشكيل شركت ملي صنايع فولاد ايران

قانون تأسيس شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران

‌قانون گذرنامه

قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت

‌قانون بودجه سال 1352 كل كشور

‌قانون تأسيس سازمان تأمين خدمات درماني عائله درجه يك افسران و همافران و كارمندان ارتش شاهنشاهي و‌ژاندارمري كل كشور و شهرباني كل كشور

‌اجازه پرداخت مطالبات شركت كوتينوكارو‌«مصوب 1351.12.27» (كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي)

اجاره پرداخت باقيمانده وام موضوع تبصره 34 قانون بودجه سال 1346 كل كشور به دولت مراكش كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در جلسه رز دوشنبه 15 خرداد ماه 1351 تقاضاي [...ادامه]

اجازه استفاده از محل اعتبار هزينه هاي پيش بيني نشده منظور در رديف (51103) قانون بودجه سال 1351 كل كشور كميسيون بودجه در جلسه شنبه 3 تيرماه 1351 تقاضاي نخست وزيري را مورد رسيدگي [...ادامه]

برنامه اجرايي راه آهن دولتي ايران جهت حفاظت شبكه راه آهن

-

‌اجازه پذيرفتن پرداختي مؤسسات بيمه به صندوق تأمين خسارتهاي بدني جزو هزينه‌هاي قابل قبول

‌متمم بودجه سال 1351 مجلس شوراي ملي‌مصوب 1351.8.30

‌تعيين ضابطه پرداخت مطالبات اشخاص بابت بهاي اراضي فرودگاهها

قانون اجازه پرداخت مطالبات شركت كوكس

‌بودجه سال 1352 مجلس شوراي ملي‌«مصوب 29/11/1351»

‌آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي ‌مصوب 20/1/1351 كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي

آئين نامه مربوط به مدت كار، تعطيلات و مرخصي‌ها،مزد يا حقوق كارگران ماهيگير ، ملاحــان و كاركنان كشتي‌ها شوراي عالي کار در جلسه مورخ 5/2/1351 آئين نامه مربوط به مدت کار تعطيلات و مرخصيها [...ادامه]

‌آيين‌نامه تشخيص اوراق زائد و ترتيب امحاء آنها

‌اصلاح بند (‌د) ماده 10 و الحاق يك تبصره به آن و الحاق يك تبصره به ماده 11 آيين‌نامه قانون بيمه افسران و كارمندان‌نيروهاي مسلح شاهنشاهي و ژاندارمري مصوب 1/11/1337

آيين‌نامه پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضايي

آيين‌نامه تكميلي آيين‌نامه اجرايي تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 كل كشور

آئين نامه اجرائي ماده 4 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات واخذ جرائم رانندگي مصوب 30/2/1350

اصلاحيه بند 2 ماده 23 اصلاحي آئين نامه راهنمايي و رانندگي نظر به ماده 276 قانون مجازات عمومي بند 2 از ماده 23 اصلاحي آئين [...ادامه]

تبصره الحاقي به ماده 18آئين نامه قانون ثبت املاك تبصره زير به ماده 18 آئين نامه قانون ثبت املاک اضافه مي‌گردد. تبصره" [...ادامه]

آيين‌نامه مربوط به نرخ و ترتيب پرداخت حق بيمه و شرايط استفاده از مزايا و ميزان آن

آئين نامه كميسيون هاي مشورتي اداره حقوقي

آئين نامه بيمارستان وزارت دادگستري

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/5/51 بنا به پيشنهاد شماره 17996/5/13 مورخ 7/1/51 وزارت فرهنگ و [...ادامه]

وزارت علوم و آموزش عالي هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/6/51 بنا به پيشنهاد شماره 4458/61 مورخ 23/5/1351 وزارت علوم [...ادامه]

آئين نامه اجرائي كانون اصلاح و تربيت بنا به پيشنهاد مورخ 11/4/51 اداره خدمات اجتماعي ، مواد يازدهم ، پانزدهم ، هفدهم ، [...ادامه]

تصحيح چون در سطر اول ماه سوم اسانامه شرکت سهامي معادن مس سرچشمه کرمان بعد [...ادامه]

تصحيح در قانون جديد پولي و بانکي کشور که در شماره 8028 مورخ 24 مرداد [...ادامه]

موضوع ماده 16 آئين نامه حداقل مزد شورايعالي کار در جلسه مورخ 3/7/1351 ضوابط مربوط به تائيد صلاحيت فني دفاتر مشاور [...ادامه]

اصلاح تبصره 1 اضافه شده به ماده 120 آئين نامه قانون ثبت املاك مورخ 1317 نظر به اجازه حاصل از ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب اسفند [...ادامه]

آگهي چون بموجب قانون تشديد مجازات کبوترپراني مصوب پانزدهم خردادماه 1351 شمسي بمنظور تامين حفاظت [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي ماده 19 قانون سازمان دامپزشكي كشور

اصلاح تبصره 1 ماده 86 آئيننامه اجراي مفاداسنادرسمي لازم الاجراء مورخ 1322 نظريه اجازه حاصل از ماده 8 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه نصاب هزينه‌هاي قابل قبول

‌اصلاح ماده 19 اصلاحي آيين‌نامه اجرايي موضوع بندهاي 8 و 9 و 10 ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم

‌آيين‌نامه دادن مهلت و نحوه تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و تعيين نرخ بهره و خسارت تأخير‌تأديه

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1351 بنا به پيشنهاد شماره 24/7290 مورخ 3/8/1351 وزارت [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي

‌اصلاح جدول مناطق درجه 1 پيوست ماده 1 فصل ششم آيين‌نامه معاشهاي نيروهاي مسلح شاهنشاهي

آئين نامه اجرائي قانون پرداخت مطالبات تعهد شده مربوط به بستانكاران حاجيه ربابه معمار زاده

اصلاح آئين نامه بيمارستان دادگستري تبصره ذيل به ماده 10 آئين نامه بيمارستان دادگستري به‌ عنوان تبصره 2 اضافه [...ادامه]

آئين نامه مجله حقوقي وزارت دادگستري

‌اصلاح مواد 32، 33، 36، 37 آيين‌نامه فوق‌العاده و هزينه سفر و ساير مزاياي افسران و كارمندان نيروهاي سلح‌شاهنشاهي

‌آيين‌نامه طرز اداره بانك و نحوه الغاء اجازه تأسيس بانك در موارد مذكور در ماده 39 قانون پولي و بانكي كشور ‌در اجراي ماده 40 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 آيين‌نامه طرز اداره بانك و [...ادامه]

اصلاح بند 3 ماده 22 آئين نامه راهنمايي و رانندگي نظر به ماده 276 قانون مجازات عمومي بند 3 ماده 22 آئين نامه راهنمايي [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غير نظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات

طرح اصلاح آئين نامه پيماني

‌اصلاح ماده 4 فصل پنجم و ماده 1 فصل هفتم آيين‌نامه معاشهاي نيروهاي مسلح شاهنشاهي

‌اساسنامه شركت سهامي معادن مس سرچشمه كرمان

‌اساسنامه شركت سهامي آب و برق منطقه‌اي استان ساحلي بنادر و جزاير خليج فارس و درياي عمان

اساسنامه شركت سهامي شيلات جنوب ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/4/51 بنا به پيشنهاد شماره 5770/48102ـ1600/م مورخ 25/8/50 وزارت جنگ [...ادامه]

‌اساسنامه صندوق توسعه كشاورزي ايران

‌اساسنامه سازمان تعاون مصرف شهر و روستا

‌اساسنامه شركت سهامي بنگاه شيميايي

اصلاحيه مربوط به اجراي مفاد تبصره 18 قانون بودجه سال 1351 كل كشور الف ـ اعتبارات مربوط به شركت مخابرات ايران كه در اجراي تبصره فوق از [...ادامه]

- صورت جزء سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان‌ملل متحد و [...ادامه]

اصلاح بودجه سال 1351 وزارت پست و تلگراف و تلفن

اصلاح بودجه سال 1351 وزارت آموزش و پرورش

اصلاح بودجه سال 1351 سازمان تربيت بدني ايران

اصلاح بودجه سال 1351 سازمان امور اداري و استخدامي كشور

اصلاح بودجه سال 1351 سازمان دفاع غير نظامي كشور وزارت دارايي اصلاح بودجه سال 1351 سازمان دفاع غيرنظامي کشور که به‌تصويب كميسيون بودجه [...ادامه]

اصلاح بودجه سال 1351 سازمان اوقاف

اصلاح بودجه سال 1351 وزارت دارايي مربوط به گارد بنادر و گمركات

اصلاح بودجه سال 1351 وزارت جنگ

اصلاح بودجه سال 1351 سازمان بازرسي شاهنشاهي

اصلاح بودجه سال 1351 سازمان بازرسي شاهنشاهي

اصلاح بودجه سال 1351 وزارت اقتصاد

اصلاح بودجه سال 1351 ديوان محاسبات

اصلاح بودجه سال 1351 سازمان پنبه و دانه هاي روغني ايران

اصلاح بودجه سال 1351 سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور

اصلاح بودجه سال 1351 همكاري عمران منطقه اي

اصلاح بودجه سال 1351 اداره كل گمرك

اصلاح بودجه سال 1351 وزارت اطلاعات

اصلاح بودجه سال 1351وزارت دارايي

اصلاح بودجه سال 1351 ژاندارمري كل كشور

اصلاح بودجه سال 1351 وزارت فرهنگ و هنر

اصلاح بودجه سال 1351 بودجه سال 1351 هواپيمايي‌كل‌كشوري

اصلاح بودجه سال 1351 وزارت امور خارجه

بخشنامه‌ها رونوشت اصلاحيه تبصره يک ماده 86 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا [...ادامه]

تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسكناس مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه هجدهم ارديبهشت ماه 1351 باستناد ماده 46 قانون بانكي و [...ادامه]

تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسكناس ‌مجلس شوراي ملي به موجب ماده 46 قانون بانكي و پولي مصوب هفتم خرداد ماه 1339 [...ادامه]

‌تصميم قانوني دائر به انتخاب يك نفر جهت عضويت هيأت حسابرسي برنامه ‌مجلس شوراي ملي در جلسه روز پنجشنبه بيست و پنجم خرداد ماه يك هزار و سيصد [...ادامه]

تصويب نامه پرداخت حق حضور قضات دادگستري سازمان امور اداري و استخدامي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1351 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌منتفي بودن تصويب‌نامه‌هاي مربوط به تكميل و اصلاح قانون فروش خالصجات ‌«مصوب 29/11/1351» ضميمه لايحه شماره 32360 مورخ 12/10/1342 تصويبنامه شماره 48806 مورخ 20/11/1341 وزارت كشاورزي ‌هيأت وزيران در [...ادامه]

منتفي بودن تصويبنامه مربوط به اصلاح بند 4 تبصره يك ماده4 قانون جنگلها و مراتع مصوب سال 1338 ‌مصوب 6/12/1351 ضميمه لايحه شماره 32358 مورخ 12/10/1342 تصويبنامه شماره 8952. ت به تاريخ 16/10/41 وزارت كشاورزي ‌هيأت [...ادامه]

وارد كردن حشيش از مصاديق ماده 4 لايحه اصلاح قانون منع كشت خشخاش است. به تاريخ روز چهارشنبه 17/3/1351 ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. چون درباره كساني [...ادامه]

مقررات ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني راجع به نصاب فرجام خواهي كه مخصوص احكام مدني است در مورد احكام ضرر و زيان ناشي از جرم كه محاكم جزائي صادر مي كنند قابل اجراء است. در مورد قابل فرجام بودن يا نبودن آراي صادره به سود مدعيان خصوصي شعب [...ادامه]

اگر در سند اجاره حق انتقال به غير از مستأجر سلب شده و او مورد اجراه را ولو به شركتي كه خود مدير آن است واگذار كند انتقال به غير تحقق يافته است. رأي وحدت رويه شماره 42 «مورخ 2/8/1351» 1ـ آقاي حسين چيت ساز دادخواستي به خواسته حكم [...ادامه]

رأي وحدت رويه 43 ـ 10/8/1351 هيأت عمومي ديوان‏عالي كشور با ارائه ملخص دو حكم متهافت شعب ديوان كشور به شرح ذيل: الف [...ادامه]

رأي وحدت رويه 54 ـ 13/10/1351 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور مطابق ماده (291) قانون امور حسبي هر وصيتي كه به ترتيب مذكور در اين [...ادامه]

رأي وحدت رويه 62 ـ 11/11/1351 هيأت عمومي ديوان‏عالي كشور 1ـ به شرح پرونده فرجامي 21/4999 آقايان تقي درباني و جلال كريملو در تاريخ [...ادامه]

بند ب ماده 2 لايحه قانون استخدام كشوري و اساسنامه شركت حقي را كه ماده 137 قانون استخدام تفويض كرده است سلب نمي كند. شركت دخانيات ايران طي نامه شماره 45361/26ـ2/5/51 كه به‌عنوان ديوان عالي كشور است اعلام [...ادامه]

قرارهاي عدم صلاحيت ضمن اعلام غير قابل طرح بودن بايد با پرونده به مرجعي كه در قرار فرجام خواسته صالح تشخيص داده شده ارسال گردد. در خصوص قراردادهاي صلاحيت ذاتي صادره از دادگاه‌هاي استان موضوع ماده الحاقي به آيين [...ادامه]

حمل و مالكيت شيره ترياك منطبق با ماده 7 قانون اصلاح منع كشت خشخاش است. در رسيدگي به بزه قاچاق ترياك در خصوص اين كه شيره ترياك معروف به [...ادامه]

لايحه قانوني مجازات متخلفين از مقررات قانون نظام صنفي

‌لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري