عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1347

پاسخ اداره حقوقي مورخ 5/5/1347

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 13/12/1347

نظر اداره حقوقي مورخ 6/12/1347

نظر اداره حقوقي مورخ 25/12/1347

نظر کميسيون مشورتي اداره حقوقي مورخ 19/5/1347

نظر اداره حقوقي مورخ 10/12/1347

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري سال 1347

نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي مورخ 11/4/1347

نظر کميسيون مشورتي جزاي خصوصي مورخ 9/5/1347

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 12/4/1347

صلاحيت نسبي در دعاوي خانوادگي

نسخ ضمني ماده 1133 قانون مدني

رأي وحدت رويه 155 ـ 14/12/1347 هيأت عمومي ديوان‏عالي‏كشور: از مجموع مقرّرات مواد (18، 41 و 58) قانون تصفيه ورشكستگي درباره اموال مورد وثيقه تاجر [...ادامه]

رأي وحدت رويه 155 ـ 14/12/1347 هيأت عمومي ديوان‏عالي‏كشور: از مجموع مقرّرات مواد 18 و 40 و 41 و 58 قانون تصفيه ورشكستگي درباره اموال [...ادامه]

رأي وحدت رويه 155 ـ 14/12/1347 هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور: از مجموع مقررات مواد (18، 41 و 58) قانون تصفيه ورشكستگي درباره اموال مورد وثيقه تاجر [...ادامه]

بخشنامه 68257/4 ـ 21/12/1347 وزارت دادگستري به كليه سازمان‌هاي قضائي مركز و شهرستان‌ها: لزوماً ابلاغ مي‏شود كه نظر به رعايت مصالحي آقايان قضات دادگستري به هيچ وجه مجاز نيستند [...ادامه]

قانون اصلاح ماده 6 قانون هواپيمايي كشوري

قانون وظايف وزارت كشاورزي

قانون لازم‌الاجراء بودن قراردادهاي بين مؤسسه دخانيات و سازمان چاي با توتون‌كاران و چاي‌كاران

قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و‌الحاق مواد جديد به قانون تأسيس صندوق توسعه كشاورزي ايران

قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي روماني

قانون عضويت ايران در كنفرانس بين‌المللي سدهاي بزرگ و آبياري و زهكشي

قانون اصلاح ماده 28 از فصل هفتم كميته امنيت دريايي مربوط به قرارداد سازمان مشورتي دريانوردي بين دول

قانون اصلاح ماده 9 اساسنامه بانك كشاورزي ايران

قانون موافقتنامه ترانزيت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري عراق

قانون‌الحاق يك تبصره به ماده 113 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي

‌قانون تشكيل سازمان بازرسي شاهنشاهي

‌قانون‌الغاء معافيت مشمولين مازاد بر احتياج ارتش مصوب آبان ماه 1343 و‌الحاق موادي به قانون خدمت نظام وظيفه‌عمومي و اصلاح قوانين خدمت نظام وظيفه مشمولين فارغ‌التحصيل ديپلمه به بالا مصوب ارديبهشت ماه 1339 و قانون‌تعيين تكليف مشمولين متولد 1312 تا پايان 1324

قانون مربوط به عنوان سازمان تعاون مصرف كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي

قانون تأسيس شركتهاي بهره‌برداري از اراضي زير سدها

‌قانون واگذاري سي هكتار از اراضي خالصه اوين به دانشگاه ملي

‌قانون تربيت ماماي روستايي

‌قانون اصلاح ماده 356 قانون دادرسي و كيفر ارتش

‌قانون‌الحاق مواد 17 و 18 به قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي

‌قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران

قانون تفسير تبصره 2 قانون بودجه سال 1347 كل كشور

قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي عربستان سعودي

جدول استهلاكات موضوع ماده 127 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28/12/45

قانون‌الحاق دو جدول به جداول تعرفه حقوق و عوارض بندري

قانون تبديل و تسعير مال‌الاجاره زارعين مستأجر املاك مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضي

‌قانون اضافه شدن يك تبصره به ماده 2 قانون سپاه دانش

‌قانون اصلاح ماده 96 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي

‌قانون عضويت سازمان بنادر و كشتيراني در اتحاديه بين‌المللي بنادر و لنگرگاه‌ها

قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري خلق بلغارستان

قانون‌الحاق ماده 127 مكرر به قانون مجازات عمومي

‌قانون پرداخت كمك كرايه مسكن به درجه‌داران و افراد كادر ثابت و هم رديفان آنان مشمول قانون استخدام نيروهاي‌مسلح شاهنشاهي

قانون مدت خدمت سفراي شاهنشاهي در كشورهاي خارجه

‌قانون راجع به تأسيس شوراي مركزي دانشگاه‌ها

قانون اصلاح قانون مشاركت ايران در كنسرسيوم بين‌المللي استفاده از ماهواره‌هاي مصنوعي مخابراتي

‌قانون خدمات اجتماعي زنان

قانون ترميم حقوق وظيفه استوار دوم معلول رحيم وكيلي زنوزي

‌قانون تأمين بودجه سال 1347 سازمان بازرسي شاهنشاهي

قانون واريز اسناد علي‌الحساب و وامهاي پرداختي خزانه‌داري كل

قانون مربوط به قرارداد بين‌المللي رفع هر نوع تبعيض نژادي

‌قانون آب و نحوه ملي شدن آن

قانون‌الحاق دولت ايران به قرارداد بين‌المللي (‌كنوانسيون) سازمان بين‌المللي آب‌نگاري (‌هيدروگرافي)

‌قانون سازمان جغرافيايي كشور

قانون اصلاح تبصره 33 قانون بودجه سال 1346 كل كشور (‌در مورد اوراق قرضه)

‌قانون واگذاري اراضي دانشگاه صنعتي آريامهردر اصفهان ‌به وزارت جنگ

‌قانون مشمول شدن ژاندارمري و شهرباني كل كشور نسبت به قوانين مربوط به فارغ‌التحصيلان و آموزشگاههاي كمك‌مهندسي نيروهاي مسلح شاهنشاهي و اخراج افسران و كارمندان فراري ارتش و پذيرفتن درجه‌داران وظيفه ديپلمه

قانون اصلاح ماده 2 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و تبصره آن

قانون اصلاح بعضي از مواد قانون آيين دادرسي مدني و‌الحاق موادي به آن

قانون شمول تبصره 3 ماده 10 قانون كار نسبت به مهاجرين و افراد بدون تابعيت

قانون قرارداد بين‌المللي تجارت گندم

قانون تشكيل شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي ايران

‌قانون تشكيل هيأت امناي دانشكده صنعتي تهران

قانون اصلاح ماده 19 قانون طرز جلوگيري از بيماريهاي آميزشي و بيماريهاي واگير

‌قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري ملي لهستان

قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري ملت مجارستان

قانون اجازه پرداخت حق‌السهم دولت ايران در برنامه غذايي جهاني

قانون اصلاح قانون دعاوي اشخاص عليه دولت راجع به املاك

‌قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري عراق

قانون نوسازي و عمران شهري

قانون موافقتنامه‌همكاري فني و علمي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه

‌قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني

‌قانون بودجه سال 1348 مجلس شوراي ملي

قانون اضافه اعتبارات مورد نياز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي

قانون استرداد اراضي واگذاري از زارعين معتاد به مواد مخدر

قانون تشكيل هيأت امناء هنرسراي عالي

‌قانون تكميل ماده 2 قانون تأسيس دبستان‌هاي چهار كلاسه ملي و دبيرستان‌هاي دولتي

‌قانون تشكيل هيأت امناء دانشسراي عالي

قانون اصلاح ماده 8 از قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي

‌قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث

قانون متمم بودجه سال 1347 كل كشور

‌قانون تشكيل سازمان‌هاي عمران كشاورزي و توسعه دامپروري

قانون تشكيل نيروي پايداري

‌قانون‌الحاق يك تبصره به ماده 65 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي

قانون انتقال افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهي به ژاندارمري كل كشور

قانون‌الحاق ماده واحده به قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي

‌قانون ساختمان‌هاي محل نمايندگي‌هاي شاهنشاهي در كشورهاي خارجي

‌قانون‌الحاق موادي به قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي مربوط به ايجاد طبقه ‌همافران

قانون اصلاح بعضي از مواد و‌الحاق مواد جديد به قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران

قانون‌الحاق يك تبصره به قانون تشكيل سازمان تعاون مصرف كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي

‌قانون اصلاح مواد دوم و سوم قانون امنيت اجتماعي

‌قانون اصلاح قانون تأسيس سازمان بنادر و كشتيراني و تعرفه حقوق و عوارض بندري

‌قانون تشديد مجازات به كار گماردن اطفال كمتر از 12 سال در كارگاه‌هاي فرشبافي

قانون موافقتنامه حاكميت بر جزاير فارسي و‌العربي و تحديد حدود فلات قاره بين ايران و عربستان سعودي

‌قانون قرارداد بين‌المللي مخابرات دور منعقده در مونترو

‌قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر

‌قانون اجازه كشت محدود خشخاش و صدور ترياك

‌قانون اجازه پذيرفتن تغييرات اساسنامه صندوق بين‌المللي پول و مشاركت ايران در طرح حق برداشت مخصوص

‌قانون تفريغ بودجه سال 1345 مجلس شوراي ملي

‌قانون اصلاح قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزي‌مصوب 1343«مصوب 27/4/1347»

‌قانون بودجه سال 1348 كل كشور

‌قانون اصلاح بعضي از مواد قانون تشكيل خانه‌هاي انصاف

‌قانون تعيين مصرف درآمد حاصل از بيمارستان‌ها و باشگاه‌هاي ژاندارمري كل كشور و شهرباني كل كشور

‌قانون تحصيل اعتبار جهت تقويت نيروهاي دفاعي كشور

قانون اجازه واگذاري و فروش اراضي و ساختمان‌هاي دولتي

- رونوشت نامه شماره 7851 مورخ 15/31347 مجلس شورايملي جناب آقاي دکتر کشفيان وزير مشاور [...ادامه]

- سال 1347 وزارت آباداني و مسکن هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/2/1347 [...ادامه]

آئين نامه اجرائي قانون تملك آپارتمانها

‌الحاق يك ماده به عنوان ماده 6 به آيين‌نامه اجرايي قسمت اول تبصره 29 قانون بودجه سال 1344

آئين نامه آگهي هاي تجارتي در شبكه راديوئي كشور

آئين نامه اوقاف هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1347 آئين نامه اوقاف را بشرح ضميمه تصويب نمودند. [...ادامه]

آيين نامه راهنمايي و رانندگي نظر بماده 276 قانون مجازات عمومي آئيننامه راهنمائي و رانندگي مشتمل بر 196 ماده بشرح زير [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي ماده 8 و ماده 9 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي

آئين نامه حفاظتي وسائل حمل و نقل و جابجا كردن مواد و اشياء در كاگاهها

اصلاح مواد 2 و 3 و 6 آيين‌نامه اجرايي قانون استخدام موقت و بازنشستگي و بازخريد سوابق خدمتي درجه‌داران ارتش‌و ژاندارمري

‌آيين‌نامه وظايف انجمنهاي ده در امور آباداني و نوسازي روستاها

آئين نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني

اصلاح مواد 16 و 23 آئين نامه استخدامي كارمندان اداره كل راه جناب آقاي هويدا نخست وزير در اجراي مفاد قانون راجع باجازه استخدام تا 50 نفر مهندس [...ادامه]

آيين‌نامه اجراء مفاد تبصره ماده 24 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28/12/1345 راجع به تعيين نصاب حداكثر براي‌بعضي از هزينه‌هاي قابل قبول در محاسبه درآمد مشمول ماليات

‌آيين‌نامه فوق‌العاده سختي خدمت كادر تخصصي نيروي هوايي شاهنشاهي

آئين نامه تعيين وضع و تبديل استخدامي همرديفان فعلي شهرباني كل كشور بدرجه‌همرديفي نيروهاي مسلح شاهنشاهي

آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده 19 قانون برنامه عمراني چهارم موضوع اعطاي وام جهت خدمات درماني

آئين نامه كميسيونها مشورتي اداره حقوقي

آئين نامه اجرائي کانون اصلاح و تربيت نظر بماده 29 و در اجراي مواد 24 و 20 و تبصره ماده 7 و تبصره [...ادامه]

آئين نامه بازرسي كل وزارت دادگستري

آئين نامه نظارت بر عمليات دفاتر اسناد رسمي موضوع تبصره ماده 165 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28 و 12 و 45

-‌ نظر بماده 276 قانون مجازات عمومي و ماده 11 اصلاحي قانون مزبور مصوب چهارم [...ادامه]

آئين نامه مجازات تخلف از مقررات بهداشتي نظر بماده 13 قانون مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي مصوب تيرماه 1346 آئين نامه مجازات [...ادامه]

اصلاح بند 4 ماده 32 آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء مصوب آذرماه 1334 عبارت (يا مراجع قضائي) از بند 4 ماده 32 حذف و تبصره زير به بند مذکور [...ادامه]

مقررات شركتهاي پس انداز و وام مسكن شوراي پول و اعتبار باستناد قانون تشويق پس انداز مسکن مصوب 10 تيرماه 1346 اين مقررات [...ادامه]

آيين‌نامه حق فني درجه‌داران كادر ثابت رسته موزيك

اصلاح آئين نامه راهنمائي و رانندگي نظر بماده 276 قانون مجازات عمومي بعضي از مواد آئين نامه راهنمائي و رانندگي مصوب ارديبهشت [...ادامه]

الحاق 1 تبصره بماده 4 آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلاتو مؤسسات غير تجاري تبصره ذيل بماده 4 آئين نامه اصلاحي ثبت تشکيلات و مؤسسات غير تجاري مصوب [...ادامه]

آئين نامه مقررات بهداشتي در اجراي ماده 13 قانون مواد خوردني ـ آشاميدني ـ آرايشي و بهداشتي مصوب تيرماه 1346 [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/11/1347 بنا به پيشنهاد 73432 مورخ 8/10/1347 وزارت آباداني و مسکن [...ادامه]

آئين نامه فوق‌العاده مخصوص قضائي رونوشت نامه شماره 10915 ـ 18/12/1347 مجلس سنا جناب آقاي هويدا نخست وزير آئين نامه فوق‌العاده [...ادامه]

آئين نامه اجرائي قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/12/1347 بنا به پيشنهاد شماره 37394ـ10/12/1347 وزارت اصالحات ارضي و تعاون [...ادامه]

آئين نامه شرايط دوره آموزشي وخدمات سپاهيان دانش درخدمت دادگستري هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/7/1347 بنا به پيشنهاد شماره 352/33 مورخ 2/6/1347 وزارت دادگستري و [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي ماده 1 قانون اجازه كشت محدود خشخاش و صدور ترياك«مصوب 26/12/1347» (كميسيون‌هاي اصلاحات ارضي و دادگستري و بهداري مجلسين)

اساسنامه شركت سهامي برنج ايران

اساسنامه سازمان صنايع كوچك و نواحي صنعتي ايران

اساسنامه انجمن توان بخشي هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/2/1347 بنا به پيشنهاد شماره 26373ـ24/12/46 وزارت کار و امور اجتماعي [...ادامه]

‌اساسنامه شركت سهامي هواپيمايي ملي ايران

‌اساسنامه سازمان غله كشور در اجراي قانون بيست و هشتم تير ماه 1345 در خصوص انتقال اداره كل غله از [...ادامه]

اساسنامه سازمان گوشت كشور ‌در اجراي ماده 4 قانون تشكيل وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي مصوب دي ماه [...ادامه]

‌اساسنامه شركت دخانيات ايران ‌مقدمه: ‌در اجراي تبصره ذيل ماده 3 قانون تشكيل وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي اساسنامه [...ادامه]

‌اساسنامه شركت سهامي صنايع شير ايران ‌در اجراي ماده 4 قانون تأسيس وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي اساسنامه شركت سهامي صنايع [...ادامه]

‌اساسنامه شركت سهامي چاي ايران ‌دارايي و توليدات كشاورزي مجلسين ‌در اجراي تبصره ماده 3 قانون تشكيل وزارت توليدات كشاورزي و [...ادامه]

‌اساسنامه شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران (‌توانير) «مصوب 17/12/1247» (كميسيون‌هاي آب و برق و دارايي و امور استخدام مجلسين) ‌با توجه به ماده [...ادامه]

اساسنامه سازمان عمران قزوين«مصوب 22/12/1347»

اساسنامه شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان

‌اساسنامه شركت سهامي سازمان آب و برق آذربايجان«مصوب 26/12/1347» (كميسيون‌هاي آب و برق و دارايي و امور استخدام مجلسين)

‌اساسنامه شركت سهامي سازمان آب منطقه‌اي فارس

‌اساسنامه شركت سهامي سازمان آب منطقه‌اي تهران«مصوب 26/12/1347» (كميسيون‌هاي آب و برق و دارايي و امور استخدام مجلسين)

‌اساسنامه شركت سهامي سازمان آب منطقه‌اي جنوب شرقي«مصوب 26/12/1347» (كميسيون‌هاي آب و برق و دارايي و امور استخدام مجلسين)

‌اساسنامه شركت سهامي سازمان آب منطقه‌اي اصفهان

‌اساسنامه شركت سهامي سازمان آب و برق منطقه اي شمال

موضوع: تغيير حوزه قضائي دادگاه بخش پاوه و قصر شيرين پيرو بخشنامه شماره 102/701/109/24 ـ 27/12/1345 موضوع تعيين حوزه قضائي دادگاه استان کرمانشاه و [...ادامه]

موضوع: حوزه قضائي دادگاه استان خوزستان پيرو بخشنامه شماره 102/701/110/24 ـ 27/12/1345 موضوع حوزه قضائي دادگاه استان خوزستان و بخشنامه [...ادامه]

تصميم قانوني دائر به اصلاح پاره‌اي از مواد آيين‌نامه داخليمجلس شوراي ملي «مصوب 18/4/47»

تصميم قانوني دائر به انتخاب دونفر ناظر اندوخته اسكناس مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه چهارم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و چهل [...ادامه]

تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسكناس ‌مجلس شوراي ملي به موجب ماده 46 قانون بانكي و پولي كشور مصوب هفتم [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون برنامه مجلسين در مورد بودجه اداري و استخدامي سازمان برنامه

تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين دائر به اجازه پرداخت قسمتي از هزينه تأسيس كارخانه سيمان صوفيان از محل‌وام بيست و يك ميليون كرون دانمارك

‌تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين در مورد موافقتنامه متمم موافقتنامه‌همكاري اقتصادي و فني بين دولت‌شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي روماني براي ساخت تراكتور در ايران

- رونوشت نامه شماره 9511 مورخ 11/4/1347 مجلس شوراي ملي جناب آقاي نخست وزير [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين راجع به قسمت اعتباري موضوع ماده چهارم قرارداد بين سازمان بنادر و‌كشتيراني دولت شاهنشاهي ايران و اتحاديه كل ماشينواكسپورت شوروي رونوشت نامه 9797 مورخه 23/4/1347 مجلس شوراي ملي جناب آقاي وزير عطف بنامه شماره 2992 مورخه [...ادامه]

- رونوشت نامه شماره 10035/214/ل ق مورخ 25/4/1347 مجلس شوراي ملي جناب آقاي نخست وزير عطف بنامه [...ادامه]

‌تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين در مورد موافقتنامه مربوط به‌همكاري اقتصادي و فني بين دولت شاهنشاهي‌ايران و دولت جمهوري مجارستان

تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين در مورد موافقتنامه‌همكاري اقتصادي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران و‌دولت جمهوري سوسياليستي روماني

‌تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين در مورد موافقتنامه مربوط به تحصيل چهل ميليون مارك اعتبار از دولت‌جمهوري فدرال‌المان

‌تصميم متخذه كميسيون برنامه مجلسين راجع به اصول و هدفهاي برنامه عمراني چهارم كشور

‌تصميم متخذه كميسيون امور خارجه مجلسين راجع به استخدام سه نفر گوينده از اتباع خارجي ‌تصميم متخذه كميسيون امور خارجه مجلسين راجع به استخدام سه نفر گوينده از اتباع خارجي [...ادامه]

‌تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين در مورد موافقتنامه‌همكاري اقتصادي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران و‌دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي

‌تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين دائر به افزايش وام دريافتي از دولت فرانسه

تصميم متخذه كميسيون مشترك دارايي مجلسين داير به‌الحاق بند 7 به ماده 5‌الحاقي به آيين نامه اجرايي قسمت اول تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 كل كشور

تصميم متخذه كميسيون بودجه داير اصلاح بودجه سال 1347 اداره بيوتات سلطنتي وزارت دارائي کميسيون بودجه مجلس شورايملي در قبال تقاضاي دولت داير باصلاح بودجه سال 1347 اداره [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در مورد اعتبار رديف 5904 قسمت هزينه بودجه سال 1347 كل كشور مربوط به سهميه كمك و حق عضويت دولت ايران در مجامع و مؤسسات بين‌المللي وزارت دارائي تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شورايملي در مورد صورت ريز اعتبار رديف 5904 قسمت [...ادامه]

تصميم قانوني دائر به سلب مصونيت پارلماني از آقاي محمد باقر بيات نماينده مجلس شوراي ملي ‌مجلس شوراي ملي به منظور امكان تحقيق از آقاي محمدباقر بيات و تعقيب موضوع [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر باصلاح بودجه سال 1347 سازمان بازرسي شاهنشاهي تصميم کميسيون بودجه مجلس شورايملي دائر باصلاح بودجه سال 1347 سازمان بازرسي شاهنشاهي که طي نامه [...ادامه]

‌تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين دائر به اجازه تحصيل اعتبار از دولت فرانسه جهت تأمين قسمتي از طرح‌هاي عمراني كشور

تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر باصلاح بودجه سال 1347 سازمان مركزي تعاون كشور (نخست وزيري) تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شورايملي دائر باصلاح بودجه سال 1347 سازمان مرکزي تعاون [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر باصلاح بودجه سال 1347 سازمان جلب سياحان تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شورايملي دائر باصلاح بودجه سال 1347 سازمان جلب سياحان که طي [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر باصلاح بودجه سال 1347 همكاريهاي عمران منطقه اي تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شورايملي دائر باصلاح بودجه سال 1347 همکاريهاي عمران منطقه اي که [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر باصلاح بودجه سال1347 وزارت راه تصميم متخده کميسيون بودجه مجلس شورايملي دائر باصلاح بودجه سال 1347 وزارت راه که طي نامه [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر باصلاح بودجه سال 1347 ژاندارمري كل كشور تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر باصلاح بودجه سال 1347 ژاندارمري کل کشور که [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر باصلاح بودجه سال 1347 سازمان بنادر و كشتيراني تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر باصلاح بودجه سال 1347 سازمان بنادر و کشتيراني [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر باصلاح بودجه سال 1347 وزارت جنگ تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر باصلاح بودجه سال 1347 وزارت جنگ که طي [...ادامه]

تصميم كميسيون بودجه دائر باصلاح بودجه سال 1437شهرباني كل كشور تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر باصلاح بودجه سال 1347 شهرباني کل [...ادامه]

گزارش از کميسيون دارائي بمجلس شوراي ملي شماره 44/3 مورخ 14/12/1344 تصويبنامه شماره 28076 ـ 14/11/1341 راجع به اجازه استرداد املاک [...ادامه]

گزارش از کميسيون کشور به مجلس شوراي ملي کميسيون کشور در جلسه 6ديماه 1344 با حضور آقاي سراج و شماره 803 رق [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/2/1347 بنا به پيشنهاد شماره 157/ق 3/2/1347 وزارت کشور تصويب نمودند، [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/4/1347 بنا به تقاضاي سازمان تربيت بدني و تفريحات [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/4/1347 بنا به پيشنهاد شماره 6860 مورخ 28/3/1347 وزارت [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/4/1347 بنا به پيشنهاد شماره 1315/ح 755 مورخ 17/1/1347 وزارت منابع [...ادامه]

موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي راجع به‌همکاري اقتصادي و فني هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/4/1347 بنا به پيشنهاد شماره 12747 مورخ 1/4/1347 وزارت اقتصاد موافقتنامه [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/4/1347 بنابه پيشنهاد شماره 17201 مورخ 4/4/1347 وزارت اقتصاد [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/4/1347 بنا به پيشنهاد وزير کار و امور اجتماعي [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/4/1347 بنا به پيشنهاد شماره 1/45517، 12/4/1347 وزارت آموزش [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/5/1347 بنا به پيشنهاد شماره 2036/ ه ب 5215 [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/5/1347 بنا به پيشنهاد شماره 12457 10/5/1347 وزارت دارائي [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/5/1347 بنا به پيشنهاد شماره 22287 مورخ 31/4/1347 وزارت [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/5/1347 بنا به پيشنهاد شماره 36660 مورخ 6/5/1347 وزارت [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/5/1347 بنا به پيشنهاد شماره 2726/م 2/5/1347 وزارت کشور [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1347 بنا به پيشنهاد شماره 21269 22/4/1347 وزارت اقتصاد [...ادامه]

آيين نامه مأموريت هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1347 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي کشور آئين [...ادامه]

- سازمان برنامه هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/5/1347 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

-آئيننامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/5/1347 بنا به پيشنهاد شماره 2437/ط م 1/2/1347 سازمان امور اداري [...ادامه]

شرايط اجاره و بهره برداري از اراضي كه از آب سدها آبياري مي‌شود

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/6/1347 بنا به پيشنهاد شماره 2820 8/9/1346 و 12810/د [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/6/1347 بنا به پيشنهاد شماره 21792 /ط م مورخ [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخه 5/8/1347 در تکميل تصويبنامه‌هاي شماره‌هاي 5644 مورخ 27/3/1347 و [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/11/1347 بنا به پيشنهاد شماره 42472/الف مورخ 2/11/1347 سازمان [...ادامه]

تصويب نامه شماره 40460 راجع بصندوقهاي‌الف و ب اداره كل تصويبنامه هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/11/1347 بنا به پيشنهاد شماره 37219 را مورخ 1/11/1347 [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/11/1347 بنا به پيشنهاد شماره 52083/5 مورخ 17/11/1347 وزارت [...ادامه]

- وزارت اطلاعات هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/2/1347 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

در خصوص اختلاف مالك و زارع راجع به اجراي قوانين اصلاحات ارضي چنانچه آراء صادره ديوان عالي كشور هر يك با توجه به قوانين و مقررات موجود در زمان صدور آنها با توجه به اختلاف مرجع صلاحيت صحيحاً صادر شده باشد در مصاديق رويه هاي مختلف نبوده قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نمي باشد. طبق احكامي كه رونوشت آنها ضميمه است بين شعب 4 سابق و 10 و [...ادامه]

مهلت شكايت فرجامي دادستان ارتش از رأي دادگاه تجديد نظر 10 روز پس از وصول رسمي دادنامه تجديد نظر و پرونده مربوطه به داستاني ارتش است. شعبه نهم ديوان عالي كشور در مورد فرجام‌خواهي دادستان ارتش از رأي دادگاه تجديدنظر [...ادامه]

مجازات مخفي‌كننده مواد مخدر رأي وحدت رويه شماره 131 مورخ 29/8/1347 به موجب رأي شعبه نهم ديوان عالي كشور در [...ادامه]

‌لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت«مصوب 24/12/1347» (كميسيون خاص مشترك مجلسين)

لايحه اساسنامه سازمان اتحاديه شهرداريهاي ايران كه در كميسيون كشور رد شده است گزارش از کميسيون کشور به مجلس شوراي ملي کميسيون کشور در جلسه 4 بهمن ماه 1344 [...ادامه]

‌لايحه قانوني تشكيل هيأت امناي مدرسه عالي بازرگاني

‌لايحه قانوني تشكيل هيأت امناي دانشكده كشاورزي رضاييه

‌لايحه قانوني اصلاح موادي از قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي

لايحه قانوني تشكيل هيأت امناء دانشسراي عالي سپاه دانش

مخفي كننده مواد مخدر در صورتي كه صاحب آن نباشد معاون جرم و از پرداخت جرم جريمه معاف است. مجازات مخفي‌كننده مواد مخدر رأي وحدت رويه شماره 131 مورخ 29/8/1347 به موجب رأي شعبه نهم [...ادامه]

تابعيت تابعيت وصف و در عين حال رابطه حقوقي خاصي است كه شخصي را با دولت به [...ادامه]

مضمون عنه مي تواند تقاضاي بطلان اجرائيه صادره عليه ضامن را بنمايد. نظر به اين كه به صراحت ماده (يك) از قانون 27/6/1322 مربوط به اجراي اسناد رسمي [...ادامه]

‌كنوانسيون مربوط به سازمان بين‌المللي هيدروگرافي ‌دولتهاي شركت‌كننده در اين كنوانسيون ‌با توجه با اين كه دفتر بين‌المللي هيدروگرافي [...ادامه]