عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه اداره حقوقي

اگر سرقت ساده فاقد جهات مذکور در ماده 203 قانون مجازات اسلامي باشد حق الناس و قابل گذشت است و اين امر بايد در راي دادي ه تصريح گردد 0

روابــــط صریـــــــــح