عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه اداره حقوقي

طبق ماده 9 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مجرم بايد مالي که در اثر ارتکاب جرم تحصيل کرده است اگر موجود باشد عينا و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آنرا به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد مقصود از قيمت مذکور در ماده 9 قانون مزبور با عنايت به ماده 312 قانون مدني قيمت حين الاداء است

روابــــط صریـــــــــح