عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

سئوال

با عنايت به ماده 588 قانون تجارت آيا شخصيت هاي حقوقي حق اعتراض به قرار هاي منع پيگرد صادره از دادسرا را دارند يا خير؟ مثلأ بانکها و موسسات کشوري و لشکري در صورت شکايت از افراد و صدور قرار منع پيگرد مي توانند به قرار صادره اعتراض نمايند يا نه؟

روابــــط صریـــــــــح