عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1380/1/1

در بند(ث) ماده (8) عبارت «‌در مراحل دادرسي» بعد از عبارت«‌ساير خدماتي كه» اضافه مي‌شود.

روابط تنقیحی