عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1311/5/9

ماده ـ

در مواردي كه قبول تقاضاي تأمين مدعي به از طرف بانك ايران منوط به اين باشد كه بانك ايران نيز براي جبران خسارت مدعي‌عليه تأمين بدهد تعهدنامه بانك به جاي وجه نقد پذيرفته خواهد شد.

روابط تنقیحی