عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - كميسيون عدليه مورخ 1311/2/13

‌ماده 311 ـ

در چك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاي صادركننده برسد، پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد.

روابــــط صریـــــــــح