عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • یادداشت:موافقت نامه ضميمه داراي 17 ماده است.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1375/7/22

‌اجازه امضاي مقدماتي موافقت‌نامه كشتيراني تجاري ـ دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كره جنوبي به وزارت‌راه و ترابري

1375.07.22 ـ .4065ت17189ه ـ 1375.07.24 ـ 29
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.22 بنا به پيشنهاد شماره 4703.11 مورخ 1375.4.21 وزارت راه و ترابري و در اجراي ماده 2) آيين‌نامه چگونگي‌تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: ‌وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقت‌نامه "‌كشتيراني تجاري ـ دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كره جنوبي"، در‌چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.

روابــــط صریـــــــــح