عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 11 ـ

مبلغ پانزده ميليارد 15.000.000.000) ريال از اعتبار موضوع تبصره 52) قانون بودجه سال 1376 كل كشور موضوع آماده‌سازي زمين‌هاي واگذار‌شده به جانبازان بيست و پنج درد 25%) و بالاتر و آزادگان اختصاص مي‌يابد.

روابــــط صریـــــــــح