عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 9 ـ

مصرف اعتبارات پيش‌بيني شده براي تبصره 52) قانون بودجه سال 1376 ‌پرداخت تعهدات سال گذشته و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد) به موجب‌موافقت‌نامه‌اي خواهد بود كه بين سازمان برنامه و بودجه و وزارت مسكن و شهرسازي مبادله مي‌گردد.