عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 3 ـ

بانك‌هاي عامل موظفند گزارش عملكرد تبصره 52) قانون بودجه سال 1376 كل كشور را هر سه ماه يك بار در قالب فرم پيوست به وزارت مسكن و‌شهرسازي ارسال نمايند تا پس از بررسي و برآورد بار مالي به سازمان برنامه و بودجه جهت پيش‌بيني در لايحه بودجه سال 1377 كل كشور و سال‌هاي بعد‌ارسال گردد. سازمان برنامه و بودجه اعتبار تصويبي مذكور را پس از مبادله موافقت‌نامه، در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار خواهد داد.

روابــــط صریـــــــــح