عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :15175
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1376/1/20
  • شماره ابلاغ :128448/ت17247ك
  • تاریخ ابلاغ :1375/12/27
  • دستگاه مجری:[وزارت کشور]
مصوبه‌‌ رئيس جمهور مورخ 1375/12/20
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1375/9/18

تصويب نامه راجع به ‌اصلاحات تقسيماتي در استان يزد

‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.9.18 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.7380 مورخ 1375.7.15 وزارت كشور و به استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده 19) آيين‌نامه اجرايي آن تصويب نمودند:
‌اصلاحات تقسيماتي زير در استان يزد انجام شود :
‌روستاها، مزارع و مكانهاي زير از دهستان كوشك در بخش مركزي شهرستان بافق منتزع شده و به دهستان جلگه در بخش بهاباد همان شهرستان ملحق شوند.
‌آب‌انبار جنگلباني، آغل محمدعلي علي‌پور ـ معدن چاه‌گز ـ آب انبار جهاد ـ معدن زريگان ـ زريگان ـ سنجدآب ـ حسن‌بيگي ـ خليل‌آباد ـ ميروشيه بزرگ ـ‌چشمه‌بويي‌آباد ـ بويي‌آباد ـ پرك ـ ده غلام ـ عباس‌آباد ـ علي‌آباد ـ اسفنگ ـ رضويه ـ مبارزين ـ الله‌آباد ـ پركوشك ـ باغ‌بالا ـ ندن سفلي ـ زردآباد ـ شمال‌آباد ـ‌سنجدك ـ ده كبير ـ بيدرو ـ ده طوطي ـ ده امان‌آباد ـ ندن عليا ـ ازبنگوييه ـ درند سلي ـ درند عليا ـ گاشكوييه ـ خارنگ كهوييه ـ بيدرو سفلي ـ بيدرو عليا ـ‌زاركوييه ـ مزرعه حسن محمدحسن ـ ده زمان ـ دهنو عبدالله ـ خارنگان و حسين‌آباد.