عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 6 ـ

تبصره ذيل جايگزين تبصره 12) مي‌شود ـ
‌تبصره 12 ـ درآمدهاي اختصاصي سازمان براساس دستورالعملهايي كه در چهارچوب اهداف و وظايف سازمان توسط رييس سازمان بهزيستي تعيين‌مي‌گردد به مصرف خواهد رسيد. هرگونه پرداخت از محل درآمدهاي اختصاصي به كاركنان سازمان بجز كاركنان و اشخاصي كه با تلاش يا مشاركت‌خود موجب افزايش درآمدهاي اختصاصي شده‌اند ممنوع مي‌باشد.

روابط تنقیحی