عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 8 ـ

حداكثر سقف تسهيلات قابل اعطا در اين آيين‌نامه معادل سي و پنج ميليارد و چهارصد ميليون 35.400.000.000) ريال خواهد بود كه با رعايت‌مواد 2) و 12) قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران به شركت سرمايه‌گذاري شاهد و شركتهاي موضوع بندهاي 1) و 2)‌اين آيين‌نامه با رعايت ساير مندرجات اين آيين‌نامه پرداخت خواهد شد.