عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 4 ـ

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا بانكهاي عامل يا ساير بانكها مكلفند پس از قطعي شدن معامله مربوط به واگذاري سهام، 18%) از بهاي معامله‌را در وجه فروشنده سهام پرداخت نمايند.