عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 3 ـ

شركت‌هاي واجد شرايط برابر مواد 1) و 2) اين آيين‌نامه، پس از تأمين 10%) بابت وجوه پيش پرداخت خريد سهام مي‌توانند، تقاضاي خود مبني بر‌خريد سهام را بر حسب روش واگذاري ‌بورس، مذاكره يا مزايده) به سازمان بورس اوراق بهادار يا دستگاه واگذارنده ارايه نمايند.