عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :15151
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1375/12/13
  • شماره ابلاغ :20/125769
  • تاریخ ابلاغ :1375/11/30
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري][وزارت امور اقتصادي و دارايي][بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار مورخ 1375/8/20

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به تعهدات ارزي وارد كنندگان

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به‌استناد تصويب‌نامه شماره .40214ت 287 ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
‌ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در جلسه مورخ 75.11.14 مقرر نمود:
‌پيرو تصميمات متخذه در جلسه مورخ 75.8.20 مبني بر صدور مجوز در مورد مصالح با صادركنندگان كالا، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز مي‌باشد‌با كليه واردكنندگاني كه تعهدات ارزي ايفا نشده مربوط به سال‌هاي 1357 لغايت 1370 دارند با دريافت وجوه ريالي نسبت به حل اختلاف و مصالحه اقدام‌نمايد.