عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :15137
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1375.11.27
دادنامه‌‌ شماره 176 هيئت عمومي ديوان عالي كشور مورخ 1375/8/12

‌راي ديوان عدالت اداري در رابطه با عوامل موثر در تعيين فوق العاده شغل 988)

‌شماره هـ112.75. 1375.10.17
‌تاريخ 75.8.12 شماره‌دادنامه 176 كلاسه پرونده 112.75
‌مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي ـ آقاي عباس علي فروغي
‌موضوع شكايت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 15 ديوان عدالت اداري .
‌مقدمه ـ الف ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 148.70 موضوع شكايت آقاي محمد حسين نيكنام به طرفيت وزارت كار و امور اجتماعي به‌خواسته كسورات فوق العاده شغل به شرح دادنامه شماره 217 ـ 71.4.31 چنين رأي صادر نموده است ـ به حكايت پرونده و محتويات آن دلائل اقامه‌شده بجهاتي قابل استناد به نظر نمي‌رسد ـ 1ـ اختيارات حاصله از تصويب نامه شماره 4810 ـ 56.3.2 هيأت وزراء در مانحن فيه مورد انطباق شاكي‌بدليل رضايت مستمر از كارآئي و زحمات وي از تاريخ 65 الي 66 طبق مدارك ابرازي نبوده است. 2ـ و بموجب نامه مورخ 66.10.13 مدير كل كار و‌امور اجتماعي استان مازندران بعنوان معاونت اداري ومالي اعلام گرديده است، ... .‌محمد حسين نيكنام كارشناس مسئول طرح و برنامه كه مدت سه‌ماه با علاقمندي و جديت به استان هرمزگان خدمت نموده‌اند باالتفات به اينكه فوق العاده شغلي نامبردگان از تاريخ 65.7.16 و 66.1.1 تقليل يافته‌بود، لذا تقاضا دارد با عنايت به خدمات صادقانه و بي شائبه آنان در اين اداره نسبت به بازپرداخت كسورات كاركنان فوق الذكر اقدام مقتضي معمول‌فرمايند) كه بموجب حكم شماره 44147 ـ 66.10.24 فوق العاده شغلي وي به ماخذ و ميزان سابق قرار گرفته است. و از جهتي ديگر دليلي‌برخورداري نهائي از عدم شركت در دوره قوق الاشعار كه عنوان تمرد داشته باشد اقامه و ابراز نگرديده است لهذا حكم به ورود شكايت و استحقاق‌دريافت فوق العاده شغلي ازتاريخ 65.7.16 لغايت 66.5.31 صادر و اعلام مي‌گردد. ب ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1106.71‌موضوع شكايت آقاي عباسعلي فروغي به طرفيت وزارت كار و امور اجتماعي به خواسته بازپرداخت كسور فوق العاده شغل به شرح دادنامه شماره1841 ـ 71.12.23 چنين رأي صادر نموده است ـ باتوجه به لايحه جوابيه مورخ 71.12.22 اداره كارگزيني وزارت كار و امور اجتماعي داير بر اينكه‌ميزان فوق العاده شغل پستهاي سازماني مشمول تصويب نامه شماره 8312 ـ 54.4.1 با توجه به اهميت وظايف و مسئوليتها... و تصويب بالاترين‌مقام دستگاه اجرائي تعيين مي‌گردد با عنايت به اينكه از خدمات مشاراليه در مقطع زماني 66.1.1 تا 66.8.16 به لحاظ عدم كارآئي رضايت حاصل‌نگرديد،.... فوق العاده شغل مشاراليه از مبلغ 42500 ريال به 7700 ريال تقليل يافته لذا شكايت نامبرده غير وارد تشخيص و حكم برد آن صادر و اعلام‌مي‌گردد.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل‌و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.