عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 3 ـ

مدت سنوات ارفاقي، در محاسبه افزايش سنواتي و ارتقاي گروه ملاك عمل قرار نمي‌گيرد.