عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

3 ـ

روستاها و مزارع بيشه شيرين ـ هادي خاني ـ آب باران دو ـ آب باران يك ـ چشمه چم نظامي ـ چم نظامي ـ تصفيه خانه آب ـ قهوه خانه پل مارون ـ ‌امامزاده شاه خراسان و امامزاده شاه عبداله از دهستان تشان شهرستان بهبهان منتزع شده و به دهستان جولكي ملحق شوند.