عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :15041
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1375/07/29
  • شماره ابلاغ :7699/ت16877ك
  • تاریخ ابلاغ :1375/7/17
  • تعداد مواد:6
  • دستگاه مجری:[وزارت کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1375/6/28
مصوبه‌‌ رئيس جمهور مورخ 1375/7/10

تصويب نامه در خصوص اصلاحات در استان خوزستان

‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.6.28 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42. مورخ 1374. وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات‌كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده 4) قانون ياد شده و تبصره‌هاي الحاقي به آن تصويب نمودند: