عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 10 ـ

كليه توليدكنندگان و واردكنندگان تجهيزات و سيستم‌هاي موضوع اين آيين‌نامه، ملزم به رعايت معيارها و مشخصات مصوب كميته مي‌باشند و‌مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، علاوه بر الزامات اين آيين‌نامه با استفاده از كليه اختيارات خود، نظارت بر اجراي اين معيارها را به عهده دارد.