عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 5 ـ

وزارت نفت موظف است با استفاده از تجربه‌ها و نظرات مؤسسات استاندارد و تحققات صنعتي ايران و وزارت صنعتي ذيربط همچنين با انجام كار‌تخصصي و كارشناسي لازم، نسبت به تهيه مشخصات فني و معيارها در خصوص تجهيزات بندهاي "ب" و "ج" ماده 2) و نيز سيستمهاي مندرج در بندهاي و"ب" و "ج" ماده 2) و نيز سيستمهاي مندرج در بندهاي "ب" و "‌د" ماده 3) اين آيين‌نامه اقدام و آنها را به كميته پيشنهاد نمايد.