عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 2 ـ

كليه تجهيزات به سه گروه به شرح زير تقسيم مي‌شوندـ
‌الف ـ تجهيزات برقيـ كليه كالاها و دستگاه‌هاي مصرف‌كننده برق،
ب ـ تجهيزات نفتيـ كليه كالاها و دستگاه‌هاي مصرف‌كننده فرآورده‌هاي نفتي انرژي‌زا،
ج ـ تجهيزات گازيـ كليه كالاها و دستگاه‌هاي مصرف‌كننده گاز.
‌تبصره ـ در صورتي كه وسيله‌اي مصرف‌كننده چند نوع حامل انرژي باشد، در گروهي قرار خواهد گرفت كه به طور عمده مصرف‌كننده آن نوع حامل انرژي باشد.