عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

2 ـ

در بند 15) وظايف وزارت جهاد سازندگي در زمينه منابع طبيعي عبارت "‌واگذاري" جايگزين عبارت "‌صدور اسناد مالكيت" مي‌شود.