عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد تغييرات آب و هوا

‌اعضاء اين كنوانسيونـ
‌با تصديق اين امر كه تغييرات در آب و هواي كره زمين و اثرات سوء آن نگراني مشترك بشر مي‌باشد.
‌با ابراز نگراني در مورد اين كه فعاليت‌هاي بشري باعث افزايش قابل توجه تراكم گازهاي گلخانه‌اي در جو شده و اين كه اين افزايش باعث تشديد اثر‌طبيعي گلخانه‌اي مي‌شود كه اين خود به طور متوسط باعث افزايش گرماي سطح زمين و جو شده و مي‌تواند اثرات سوء بر اكوسيستم‌هاي طبيعي و نوع‌بشر داشته باشد.
‌با توجه به اين كه سهم عمده‌اي از گازهاي قبلي و فعلي گلخانه‌اي در كشورهاي پيشرفته توليد شده و ميزان گازهاي سرانه در كشورهاي در حال توسعه‌هنوز در سطح نسبتاً پايين قرار دارد و سهم جهاني گازهاي حاصله در اين كشورها جهت جوابگويي به نيازهاي اجتماعي و توسعه آن‌ها رو به افزايش‌خواهد بود.
‌و با آگاهي از نقش و اهميت منابع گازهاي گلخانه‌اي در اكوسيستم‌هاي زميني و دريايي.
‌و با توجه به اين كه در مورد پيش‌بيني تغييرات آب و هوايي مخصوصاً در ارتباط با زمان، ميزان و الگوهاي منطقه‌اي عدم قطعيت زيادي وجود دارد.
‌و با علم به اين كه اين تغييرات جهاني آب و هوايي نياز به گسترده‌ترين نوع همكاري توسط تمامي كشورها و شركت آن‌ها در يك واكنش مناسب و مؤثر‌بين‌المللي دارد كه بر مبناي مسئوليت‌ها و توانايي‌هاي مشترك ولي متفاوت و شرايط اجتماعي و اقتصادي آن‌ها تعيين مي‌گردد.
‌و با يادآوري موارد مذكور در اعلاميه كنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محيط زيست بشر كه در استكهلم در تاريخ 1351.3.16 هجري شمسي‌مطابق با ژوئن 1972 ميلادي به تصويب رسيده است.
‌و همچنين با يادآوري اين كه كشورها بر مبناي منشور ملل متحد و اصول حقوق بين‌الملل داراي حق حاكميت بهره‌برداري از منابع خود بر اساس‌سياست‌هاي داخلي زيست محيطي و توسعه‌اي خود مي‌باشند و داراي اين مسئوليت مي‌باشند كه اطمينان حاصل نمايند كه اين فعاليت‌ها در حيطه‌صلاحيت و كنترل آن‌ها باعث بروز آسيب و خسارت به محيط زيست ساير كشورها يا نواحي ماوراي حيطه حقوق ملي آن‌ها نگردد.
‌و با تأكيد مجدد بر اصول حاكميت ملي كشورها در همكاري بين‌المللي جهت بررسي تغييرات آب و هوايي
‌و با قبول اين امر كه كشورها مي‌بايست اقدام به قانونگذاري مؤثر براي محيط زيست نمايند و اين كه استانداردهاي زيست محيطي و اهداف و‌اولويتهاي مديريتي مي‌بايست بيانگر موارد زيست محيطي و توسعه‌اي باشند و اين كه استانداردهاي بكار گرفته شده توسط برخي از كشورها مي‌تواند‌براي ساير كشورها، مخصوصاً كشورهاي در حال توسعه، نامناسب بوده يا بار اقتصادي يا اجتماعي سنگيني را در بر داشته باشد،
‌و با يادآوري مفاد قطعنامه شماره 44.228 مورخ 1368.10.1 22 دسامبر 1989) مجمع عمومي در مورد كنفرانس سازمان ملل متحد براي محيط‌زيست و توسعه و قطعنامه‌هاي شماره 43.53 مورخ 1367.9.15 6 دسامبر 1988) و 44.207 مورخ 1368.10.1 22 دسامبر 1989) و 45.212‌مورخ 1369.9.30 21 دسامبر 1990) و 46.169 مورخ 1370.9.28 19 دسامبر 1991) در مورد حفاظت از آب و هواي جهاني براي نسل‌هاي‌فعلي و آتي بشر
‌و همچنين با يادآوري بندهاي قطعنامه شماره 44.206 مورخ 1368.10.1 22 دسامبر 1989) مجمع عمومي در مورد اثرات سوء محتمل ناشي از‌افزايش سطح درياها بر جزيره‌ها و نواحي ساحلي، مخصوصاً نواحي پست ساحلي و موارد مربوطه قطعنامه شماره 44.172 مورخ 1368.9.28 19‌دسامبر 1989) مجمع عمومي در مورد اجراي برنامه عملياتي مبارزه با پيشروي صحراها و بيابان‌زايي.
‌و همچنين با يادآوري كنوانسيون 1364 1985) وين در مورد حمايت از لايه اوزون و پروتكل 1366 1987) مونترال در مورد موادي كه باعث كاهش‌لايه اوزون مي‌گردند كه در تاريخ 1369.4.8 29 ژوئن 1990) مورد اصلاح قرار گرفت.
‌و با توجه به اعلاميه وزراي شركت‌كننده در دومين كنفرانس جهاني آب و هوا در 1369.8.16 7 نوامبر 1990)،
‌و با آگاهي از كارهاي تحليلي ارزشمندي كه توسط از كشورها در مورد تغييرات آب و هوايي در جريان مي‌باشند و كمك‌هاي شايان سازمان هواشناسي‌جهاني، برنامه زيست محيطي سازمان ملل متحد و ساير ارگان‌ها و سازمان‌هاي سيستم سازمان ملل متحد و همچنين مؤسسات بين‌المللي و بين‌الدولي‌براي تبادل نتايج تحقيقات علمي و هماهنگي تحقيقات.
‌و با شناخت اين امر كه اقداماتي كه براي درك و مقابله با تغييرات آب و هوايي مورد نياز مي‌باشند در صورتي حداكثر تأثير زيست محيطي و اجتماعي و‌اقتصادي را خواهند داشت كه بر مبناي ملاحظات مربوطه علمي، فني و اقتصادي استوار باشند و با دستيابي به يافته‌هاي جديد در اين زمينه‌ها مورد‌ارزيابي مجدد و مكرر قرار گيرند.
‌و با تصديق اين كه فعاليت‌هاي مختلف براي مقابله با تغييرات آب و هوايي را مي‌توان به صورت اقتصادي توجيه و براي حل ساير مشكلات زيست‌محيطي نيز به كار برد.
‌همچنين با تصديق نياز كشورهاي پيشرفته با انجام واكنش فوري به صورت انعطاف‌پذير و بر مبناي اولويت‌هاي كاملاً معين به عنوان اولين گام به سوي‌استراتژي‌هاي جامع جهاني و ملي و در صورت توافق، منطقه‌اي كه تمامي گازهاي گلخانه‌اي را در نظر گيرند و ميزان افزايش اثر گلخانه‌اي را نيز مورد‌نظر قرار دهند.
‌و همچنين با تصديق اين كه كشورهايي كه در زمين‌هاي پست قرار دارند و كشورهاي جزيره‌اي كوچك و آنهايي كه داراي سواحل پست مي‌باشند يا‌داراي نواحي خشك و نيمه خشك يا مناطقي باشند كه احتمال بروز سيل، خشكسالي يا پيشروي صحرا و بيابان‌زايي در آن‌ها وجود دارد و كشورهاي‌در حال توسعه با اكوسيستم‌هاي طبيعي كوهستاني احتمال آسيب‌پذيري زيادي را در مورد اثرات سوء‌تغييرات آب و هوايي دارند،
‌و با تصديق دشواريهاي خاص اين گونه كشورها، مخصوصاً كشورهاي در حال توسعه كه اقتصاد آن‌ها به ويژه مبتني بر توليد، استفاده و صادرات‌سوخت‌هاي فسيلي مي‌باشد در نتيجه اقدامات معموله به منظور محدود نمودن گازهاي گلخانه‌اي
‌و با تأييد اين كه واكنش نسبت به تغييرات آب و هوايي مي‌بايست هماهنگ با توسعه اقتصادي و اجتماعي به صورت جامع باشد تا از بروز حوادث‌سوء بر توسعه اقتصادي و اجتماعي آن‌ها جلوگيري نمايد و نيازهاي مشروع اولويت‌دار كشورهاي در حال توسعه براي حصول به رشد اقتصادي و‌فقرزدايي كاملاً مورد نظر قرار گيرد.
‌و با تصديق اين كه تمامي كشورها مخصوصاً كشورهاي در حال توسعه نياز به دسترسي به منابعي دارند كه براي حصول به توسعه پايدار اجتماعي و‌اقتصادي مورد نياز مي‌باشند و اين كه پيشرفت كشورهاي در حال توسعه براي نيل به هدف مذكور، مصرف سوخت آن‌ها افزايش خواهد يافت و با در‌نظر گرفتن امكان حصول بازدهي بيشتر انرژي و براي كنترل گازهاي گلخانه‌اي با استفاده از تكنولوژي‌هاي جديدي بر مبناي شرايطي كه كاربرد اقتصادي‌و اجتماعي آن‌ها را سودمند سازد.
‌و با عزم حفاظت از سيستم آب و هوا براي نسل حاضر و نسل‌هاي آتي، موارد زير را مورد موافقت قرار دادندـ

‌ماده 1ـ تعاريف ـ ‌در اين كنوانسيونـ 1ـ "‌اثرات سوء تغييرات [...ادامه]

‌ماده 2ـ هدفـ ‌هدف نهايي اين كنوانسيون و هر گونه اسناد حقوقي مربوطه كه [...ادامه]

‌ماده 3ـ اصولـ ‌اعضاـ كنوانسيون در فعاليت‌هاي خود براي دستيابي به اهداف كنوانسيون [...ادامه]

‌ماده 4 ـ تعهداتـ 1 ـ تمامي اعضاء با در نظر گرفتن مسئوليت‌هاي مشترك [...ادامه]

‌ماده 5 ـ تحقيقات و مشاهده منظمـ ‌اعضاء در اجراي تعهدات خود به موجب جزء [...ادامه]

‌ماده 6 ـ آموزش، تربيت، آگاهي‌هاي عموميـ ‌اعضاء در اجراي تعهدات خود به موجب جزء [...ادامه]

‌ماده 7 ـ كنفرانس اعضاءـ 1 ـ بدين وسيله كنفرانس اعضاء تأسيس مي‌شود. [...ادامه]

‌ماده 8 ـ دبيرخانهـ 1 ـ بدين وسيله دبيرخانه كنوانسيون ايجاد مي‌گردد. 2 [...ادامه]

‌ماده 9 ـ هيأت فرعي براي مشاوره علمي و تكنولوژيكيـ 1 ـ بدين وسيله [...ادامه]

‌ماده 10 ـ هيأت فرعي براي اجراـ 1 ـ بدين وسيله "‌هيأت فرعي براي [...ادامه]

‌ماده 11 ـ ترتيبات ماليـ 1 ـ بدين وسيله ترتيباتي براي تدارك منابع مالي [...ادامه]

‌ماده 12 ـ تبادل اطلاعات مربوط به اجراي كنوانسيونـ 1 ـ هر يك از [...ادامه]

‌ماده 13 ـ حل مسائل مربوط به اجراي كنوانسيونـ ‌كنفرانس اعضاء در اولين نشست خود [...ادامه]

‌ماده 14 ـ حل اختلافاتـ 1 ـ در صورت بروز اختلاف بين دو يا [...ادامه]

‌ماده 15 ـ اصلاحيه‌هاي كنوانسيونـ 1 ـ هر يك از اعضاء مي‌تواند اصلاحيه‌هايي را [...ادامه]

‌ماده 16 ـ تصويب و اصلاح ضمائم كنوانسيونـ 1 ـ ضمائم كنوانسيون يكي از [...ادامه]

‌ماده 17 ـ پروتكل‌هاـ 1 ـ كنفرانس اعضاء مي‌تواند در هر يك از نشست‌هاي [...ادامه]

‌ماده 18 ـ حق رأيـ 1 ـ هر عضو كنوانسيون داراي يك رأي مي‌باشد [...ادامه]

‌ماده 19 ـ امين اسنادـ ‌دبير كل سازمان ملل متحد امين اسناد كنوانسيون و پروتكل‌هايي [...ادامه]

‌ماده 20 ـ امضاءـ ‌اين كنوانسيون جهت امضاء كشورهاي عضو سازمان ملل متحد يا هر [...ادامه]

‌ماده 21 ـ ترتيبات موقتـ 1 ـ وظايف دبيرخانه كه در ماده 8) [...ادامه]

‌ماده 22 ـ تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاقـ 1 ـ كنوانسيون منوط به تصويب، [...ادامه]

‌ماده 23 ـ لازم‌الاجرا شدن 1 ـ كنوانسيون در روز نودم پس از دريافت پنجاهمين [...ادامه]

‌ماده 24 ـ حق شرط ‌هيچگونه حق شرطي را نمي‌توان براي كنوانسيون قائل شد.

‌ماده 25 ـ كناره‌گيري 1 ـ در هر زمان پس از سه سال از تاريخي [...ادامه]

‌ماده 26 ـ متون معتبر ‌نسخه‌هاي اصلي اين كنوانسيون به زبان‌هاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي [...ادامه]

‌ضميمه 1 ‌استراليا ـ اتريش ـ بيلوروسي* ـ بلژيك ـ بلغارستان* ـ [...ادامه]

‌ضميمه 2 ‌استراليا ـ اتريش ـ بلژيك ـ كانادا ـ دانمارك ـ [...ادامه]