عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :14944
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1375/4/5
  • شماره دستور اجرا :23898
  • تاریخ دستور اجرا :1375/3/23
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[سازمان حفاظت محيط زيست]
  • یادداشت:كنوانسيون ضميمه قانون فوق داراي 26 ماده است.
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان مورخ 1375/3/13
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي مورخ 1375/3/6

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تغييرات آب و هوا مصوب 1371 هجري شمسي برابر با 1992‌ميلادي

روابــــط صریـــــــــح