عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 11 ـ

سازمان برنامه و بودجه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين آيين‌نامه با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به تهيه و تدوين شرح‌خدمات مديريت اجرايي طرح‌هاي عمراني و تجزيه عوامل هزينه در آن اقدام نموده و نتيجه را به هيأت وزيران ارائه نمايد.