عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :14902
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1375/2/12
  • شماره ابلاغ :996 /ت15494ه
  • تاریخ ابلاغ :1375/2/3
  • تعداد مواد:3
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و آموزش عالي][وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي][وزارت آموزش و پرورش][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1375/1/29

‌آيين‌نامه اجرايي بند "ج" تبصره (17) قانون بودجه سال 1375 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.29 بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش و‌سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "ج" تبصره 17) قانون بودجه سال 1375 كل كشور آيين‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

روابــــط صریـــــــــح