عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1371/1/1

‌ماده 10 ـ

كليه وزارتخانه‌ها، سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات عمومي و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي‌باشد‌موظفند همكاريهاي لازم را در زمينه اجراي اين قانون با سازمان بهزيستي كشور معمول دارند.