عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1371/1/1

‌ماده 9 ـ

سازمان بهزيستي كشور مجري اين قانون خواهد بود و موظف است آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط را ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ قانون با‌هماهنگي كليه نهادها و دستگاه‌هاي ذيربط تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران تقديم نمايد.
‌تبصره ـ اجراي اين قانون مانع از انجام وظايف قانوني و موارد پيش‌بيني شده در اساسنامه كميته امداد امام خميني (‌ره) نمي‌باشد و كميته مزبور در‌چارچوب وظايف قانوني خويش كماكان نسبت به ارائه خدمات مربوط ادامه خواهد داد.