عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1371/1/1

‌ماده 7 ـ

هر كس بر اساس اسناد و گواهي‌ها خلاف يا با توسل به عناوين تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون به نفع خود استفاده نمايد به رد عين يا‌معادل كمكهاي نقدي و غير نقدي دريافتي و نيز تا دو برابر آن جريمه محكوم مي‌شود و چنانچه موجبات استفاده اشخاص ثالث را من غير حق فراهم‌نمايد به جزاي نقدي تا سه برابر مزبور محكوم خواهد شد.
‌تبصره 1 ـ كليه خسارات و وجوه حاصله از جرائم نقدي مقرر در اين قانون جزء درآمد اختصاصي سازمان بهزيستي و در يك رديف درآمد و هزينه‌مستقل همه‌ساله در قانون بودجه منظور و طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد هزينه مي‌گردد.
‌تبصره 2 ـ سازمان بهزيستي مي‌تواند از هدايا و كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي در جهت اجراي اين قانون استفاده نمايد.

روابــــط صریـــــــــح