عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1371/1/1

‌ماده 6 ـ

در موارد زير مقرري مشمولان قطع خواهد شد.
1 ـ در صورت ازدواج، رجوع يا تحت تكفل قرار گرفتن.
2 ـ يافتن تمكن مالي.
3 ـ خودداري از شركت در دوره‌هاي آموزشي (‌تحصيلي) و آموزش بدون عذر موجه.
4 ـ امتناع از قبول شغل مناسب پيشنهادي.
‌تبصره ـ در صورت محكوميت كيفري كه منجر به بازداشت و زندان شود، مقرري مربوط در مدت محكوميت قطع خواهد شد.