عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1371/1/1

‌ماده 5 ـ

ميزان و مدت پرداخت مقرري ماهيانه طبق آيين‌نامه‌اي تعيين مي‌گردد كه بنا به پيشنهاد سازمان بهزيستي كشور به تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد.
‌تبصره ـ پرداخت مقرري نقدي و غير نقدي تا احراز موارد مندرج در ماده (6) اين قانون ادامه خواهد يافت.