عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1371/1/1

‌ماده 4 ـ

حمايتهاي موضوع اين قانون عبارتند از:
1 ـ حمايتهاي مالي شامل تهيه وسايل و امكانات خودكفايي يا مقرري نقدي و غير نقدي به صورت نوبتي يا مستمر.
2 ـ حمايتهاي فرهنگي، اجتماعي شامل ارائه خدماتي نظير خدمات آموزشي (‌تحصيلي)، تربيتي، كاريابي، آموزش حرفه و فن جهت ايجاد‌اشتغال، خدمات مشاوره‌اي و مددكاري جهت رفع مسائل و مشكلات زندگي مشمولان و به وجود آوردن زمينه ازدواج و تشكيل خانواده.
3 ـ نگهداري روزانه يا شبانه‌روزي كودكان و زنان سالمند بي‌سرپرست در واحدهاي بهزيستي يا واگذاري سرپرستي و نگهداري اين گونه كودكان و‌زنان به افراد واجد شرايط.
‌تبصره ـ كليه مشمولان واجد شرايط كه از سلامتي جسمي و رواني برخوردارند به تشخيص مددكاران ذيربط، جهت شركت در دوره‌هاي آموزش‌حرفه‌اي و كاريابي معرفي مي‌شوند.

روابط تنقیحی