عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1371/1/1

‌ماده 3 ـ

زنان و كودكان بي‌سرپرست كه به هر نحو از مستمري‌هاي بازنشستگي، ازكارافتادگي و بازماندگان بهره‌مند مي‌شوند و يا از تمكن مالي‌برخوردار باشند از شمول مقررات اين قانون خارج هستند.