عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1371/1/1

‌ماده 1 ـ

به پيروي از تعاليم عاليه اسلام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعي زن و كودك بي‌سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامي و به‌منظور اجراي قسمتي از اصل بيست و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، زنان و كودكان بي‌سرپرستي كه تحت پوشش قوانين حمايتي ديگري‌نيستند از حمايتهاي مقرر در اين قانون بهره‌مند خواهند شد.

روابــــط صریـــــــــح