عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1371/1/1

‌ماده 1 ـ

به منظور تنظيم برنامه چگونگي همكاري پزشكان و پيراپزشكان مستقر در هر محل ـ اعم از آزاد و شاغل در بخش دولتي و خصوصي ـ كميسيوني‌مركب از رييس دانشگاه علوم پزشكي، مدير عامل سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان، معاونان امور درمان دانشگاه و سازمان و رييس سازمان نظام‌پزشكي محل، تشكيل مي‌شود.
‌تبصره 1 ـ رؤساي بيمارستانهاي دانشگاهي يا بالاترين مسئول اجرايي بهداشت و درمان محل براي تأمين نياز درمانگاه‌ها و بخشهاي اورژانس خود، نيازهاي اين‌گونه واحدها را به پزشك و پيراپزشك به كميسيون ياد شده ارائه مي‌نمايند.
‌تبصره 2 ـ پس از تنظيم برنامه توسط كميسيون، بالاترين مقام اجرايي بهداشت و درمان محل، برنامه تنظيم شده را براي اقدام به پزشكان و پيراپزشكان، همچنين‌براي اطلاع و هماهنگي‌هاي لازم به مقامات اجرايي استان اعلام مي‌نمايد.
‌تبصره 3 ـ با توجه به تغيير و نقل و انتقال كادر درماني، بنا به پيشنهاد هر يك از اعضاي كميسيون نسبت به فهرست تهيه شده بررسي و در صورت ضرورت،‌تجديد نظر به عمل مي‌آيد.