عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1371/1/1

[امضاء]

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و موافقت‌نامه ضميمه (‌شامل يك مقدمه و شانزده ماده) در جلسه روز يكشنبه پانزدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد‌و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1371.6.22 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي‌اكبر ناطق نوري