عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1371/1/1

‌موافقتنامه حمل و نقل جاده‌اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا

‌مقدمه :
‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا كه من بعد در اين موافقتنامه ،‌طرفين متعاهد" ناميده مي‌شوند با تمايل به تنظيم و تشويق حمل و‌نقل بين‌المللي كالا از طريق جاده بين دو كشور و همچنين به صورت ترانزيت از سرزمين آنها در موارد زير توافق نمودند.
‌مقررات مقدماتي

‌ماده 1 ـ تعاريف 1 ـ اصطلاح "‌متصدي حمل و نقل" عبارت است از هر شخص [...ادامه]

‌ماده 2 ـ حوزه اجراء. ‌بر طبق مفاد اين موافقتنامه، متصديان حمل و نقل مجازند با [...ادامه]

‌ماده 3 ـ حمل و نقل كالا. ‌حمل و نقل كالا توسط وسايل نقليه ثبت شده [...ادامه]

‌ماده 4 ـ پروانه‌ها. 1 ـ كميسيون مشترك مذكور در ماده 14 بر اساس عمل متقابل [...ادامه]

‌ماده 5 ـ عمليات حمل و نقل استثنايي 1 ـ چنانچه ابعاد، وزن يا فشار محور [...ادامه]

‌ماده 6 ـ كنترل مدارك ‌الف ـ پروانه‌ها و ساير مدارك مورد نياز به موجب اين [...ادامه]

‌ماده 7 ـ ممنوعيت حمل و نقل داخلي. ‌مقررات اين موافقتنامه، متصديان حمل و نقل طرفين [...ادامه]

‌ماده 8 ـ مالياتها و عوارض 1 ـ متصديان حمل و نقل يك طرف متعاهد كه [...ادامه]

‌ماده 9 ـ تشريفات گمركي 1 ـ ورود موقت وسيله نقليه به سرزمين طرف متعاهد ديگر [...ادامه]

‌ماده 10 ـ اجراي قوانين داخلي ‌در كليه موارد مسكوت در اين موافقتنامه، متصديان حمل و [...ادامه]

‌ماده 11 ـ تخلفات 1 ـ چنانچه يك متصدي حمل و نقل يا خدمه وسيله نقليه [...ادامه]

‌ماده 12 ـ مقامات صلاحيتدار ‌مقامات صلاحيتداري كه جهت اجراي اين موافقتنامه تعيين شده‌اند به شرح [...ادامه]

‌ماده 13 ـ پرداختها 1 ـ كليه پرداختهاي ناشي از اجراي موافقتنامه حاضر پس از تسويه [...ادامه]

‌ماده 14 ـ كميسيون مشترك 1 ـ نمايندگان طرفين متعاهد كميسيون مشتركي را به منظور حل [...ادامه]

‌ماده 15 ـ مقررات موافقتنامه حاضر، تعهداتي را كه هر يك از طرفين متعاهد به واسطه عضويت [...ادامه]

‌ماده 16 ـ لازم‌الاجرا شدن و مدت اعتبار. 1 ـ اين موافقتنامه شصت روز پس از [...ادامه]